Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (BAG-A-PORTER sp. z o.o., ul. Łamana 7/12 04-480 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

 I. Postanowienia ogólne

1. Sklep BAG-A-PORTER.PL jest prowadzony przez firmę:

 BAG-A-PORTER SP. Z O.O.

ul. Łamana 7/12

02-480 Warszawa

NIP:  522 301 30 83     REGON:  147111027  KRS: 0000498658

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 

XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 000 PLN

KONTO BANKOWE:   50 1140 2004 0000 3002 7505 3827

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (Regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu BAG-A-PORTER.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 II. Sposób dostawy

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Wydanie towaru klientowi następuje w chwilą powierzenia go przewoźnikowi . Koszty transportu ponosi klient. Koszty dostawy są określane w cenniku dostaw znajdującym się w Koszyku. Koszty dostawy produktów gabarytowych w tym mebli określane są indywidualnie. Klient informowany jest o kosztach drogą mailową lub telefonicznie.

2. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu w sklepie internetowym www.BAG-A-PORTER.pl pod adresem: ul. Łamana 7/12, 02-480 Warszawa.

III. Polityka zwrotów

1. Zwroty

 • W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 • Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 • Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem)
 • Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
 • Sklep BAG-A-PORTER gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztów nadania towaru do Klienta.
 • Zwrot wpłaty nastąpi do14 dni roboczych od otrzymania i weryfikacji towaru.
 • Koszty odesłania towaru do nadawcy ponosi Kupujący.
 • BAG-A-PORTER nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Reklamacje

 • Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 • BAG-A-PORTER odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi BAG-A-PORTER o tym fakcie.
 • Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) BAG-A-PORTER zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • BAG-A-PORTER ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni.
 • BAG-A-PORTER nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • BAG-A-PORTER nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 

IV. Sposób płatności

1. W sklepie internetowym www.BAG-A-PORTER.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelewy krajowe

 • Przelew na konto bankowe www.BAG-A-PORTER.pl – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto: BAG-A-PORTER , numer: 50 1140 2004 0000 3002 7505 3827.

Przelewy zagraniczne

 • Przelewy EURO na konto bankowe www.BAG-A-PORTER.pl – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto: BAG-A-PORTER, numer: 67 1140 2004 0000 3112 0285 7308.
 • Termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Przelew powinien być zakatalogowany na koncie BAG-A-PORTER.pl do upływu tego terminu. W przypadku nieotrzymania wpłaty w tym terminie transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.


Wysyłka kurierem za pobraniem

 • Usługa ta jest dodatkowo płatna i zawiera się w kosztach transportu.

 

 

 

 

 

 

Wersja 1 Warszawa, 07.03.2014

 

 


BAG-A-PORTER Spółka Z O.O.
Sopot 81-742, ul. Króla Jana Kazimierza 6C M 6
Godziny pracy: Poniedziałek-piątek: 10:00-15:00
tel.:790 441 590